Перелік дисциплін, які викладаються на кафедрі

 

 

№ з/п Назва навчальних дисциплін

Ступінь (ОКР, СВО)

Кількість кредитів

Лектор

Викладач, який виконує поточний контроль

І Семестр

1 Теоретичні основи харчових технологій Бакалавр 3,0 Доц. Гордієнко Л.В. Доц. Котузаки О.М.
2 Технологія хлібопекарського виробництва з КР Бакалавр 8,0 Доц. Лебеденко Т.Є. Доц. Хвостенко К.В.

Доц. Коркач Г.В.

3 Стандартизація, метрологія, сертифікація та управління якістю Бакалавр 3,0 Доц. Павловський С.М. Доц. Павловський С.М.
4 ТХВ (Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів) Бакалавр 3,5 Доц. Павловський С.М.

Доц. Толстих В.Ю.

Доц. Хвостенко К.В.

Доц. Котузаки О.М.

Доц. Соколова Н.Ю.

Доц. Котузаки О.М.

Доц. Хвостенко К.В.

Доц. Аветісян К.В.

5 ТХВ (Технологія цукрового виробництва) Бакалавр 1,0 Доц. Котузаки О.М. Доц. Соколова Н.Ю.

Доц. Котузаки О.М.

Доц. Хвостенко К.В.

Доц. Аветісян К.В.

6 Загальна технологія та технологія галузі Бакалавр

(Механ.)

4,0 Доц. Аветісян К.В. Доц. Аветісян К.В.
7 Науково-дослідна робота студентів Бакалавр 3,0 Доц. Соколова Н.Ю.

Доц. Коркач Г.В.

8 Проектування підприємств галузі Бакалавр 5,0 Доц. Павловський С.М.

Доц. Гордієнко Л.В.

Доц. Павловський С.М.

Доц. Толстих В.Ю.

9 Технологічний та хімічний контроль виробництва хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів Бакалавр 3,0 Доц. Солоницька І.В. Доц. Соколова Н.Ю.

Доц. Аветісян К.В.

 

10 Технологія кондитерського виробництва Бакалавр 5,0 Проф. Іоргачова К.Г.

Доц. Хвостенко К.В.

Доц. Коркач Г.В.

Доц. Аветісян К.В.

11 Технологія макаронного виробництва Бакалавр 3,0 Доц. Макарова О.В. Доц. Коркач Г.В.
12 Технологія харчоконцентратного виробництва Бакалавр 3,0 Доц. Толстих В.Ю. Доц. Толстих В.Ю.

Доц. Аветісян К.В.

13 Технологія хлібопекарського виробництва Бакалавр 5,0 Доц. Соколова Н.Ю. Доц. Соколова Н.Ю.

Доц. Хвостенко К.В.

14 Інноваційні технології галузі з КП Магістри

наук., ОНП

8,0 Проф. Іоргачова К.Г.

Доц. Соколова Н.Ю.

Доц. Макарова О.В.

Доц. Коркач Г.В.

 

15 Методика викладання у ЗВО Магістри

наук., ОНП

3,0 Доц. Коркач Г.В. Доц. Коркач Г.В.

 

16 Методологія наукових досліджень Магістри, ОНП 5,0 Доц. Котузаки О.М. Доц. Котузаки О.М.
17 Промисловий інжиніринг підприємств галузі з КП Магістри практ. 5,0 Доц. Соколова Н.Ю.

Доц. Толстих В.Ю.

Доц. Соколова Н.Ю.

Доц. Толстих В.Ю.

18 Спеціальні технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів Магістри практ. 6,0 Доц. Хвостенко К.В.

Доц. Макарова О.В.

Доц. Аветісян К.В.

 

19 Професійно-наукова іноземна мова ОНП

Магістри

3,0 Доц. Соколова Н.Ю.

Доц. Хвостенко К.В.

Доц. Соколова Н.Ю.

Доц. Хвостенко К.В.

20 Теоретичні та практичні проблеми в технологіях галузі ОНП Магістри 6,0 Доц. Макарова О.В. Доц. Макарова О.В.
21 Новітні технології хлібобулочних, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів phD

Аспір.

10,0 Проф. Іоргачова К.Г.

Доц. Макарова О.В.

Проф. Іоргачова К.Г.

Доц. Макарова О.В.

 

 

№ з/п

Назва навчальних дисциплін

Ступінь (ОКР, СВО) Кількість кредитів Лектор

Викладач, який виконує поточний контроль

ІІ Семестр

1

Теоретичні основи харчових технологій Бакалавр 3,0 Доц. Гордієнко Л.В.

Доц. Котузаки О.М.

2 ТХВ (Технологія цукрового виробництва) Бакалавр

1,0

Доц. Толстих В.Ю.

Доц. Аветісян К.В.

 

Доц. Толстих В.Ю.

Доц. Аветісян К.В.

Доц. Коркач Г.В.

Доц. Соколова Н.Ю.

Доц. Хвостенко К.В.

3 Основи автоматизованого проектування Бакалавр

3,0

Доц.

Павловський С.М.

Доц. Павловський С.М.
4 Технологія кондитерського виробництва з КР Бакалавр

8,0

Проф. Іоргачова К.Г.

Доц. Котузаки О.М.

Доц. Толстих В.Ю.

Доц. Котузаки ОМ.

Доц. Коркач Г.В.

5 Технологія макаронного виробництва Бакалавр

4,0

Доц. Макарова О.В.

 

Доц. Хвостенко К.В.
6 Науково-дослідна робота Магістри

наук.,

ОНП

28,0

Проф. Іоргачова К.Г.

Доц. Лебеденко Т.Є.

Доц. Аветісян К.В.

Доц. Хвостенко К.В.

7 Науково-дослідна робота Магістри

практ.

4,0

Доц. Коркач Г.В.

Доц. Хвостенко К.В.

8 Управління якістю продукції у виробництві ХКМВіХ Магістри, ОНП

3,0

Доц. Солоницька І.В. Доц. Хвостенко К.В.
9 Технологічний інжиніринг підприємств галузі Магістри

наук., ОНП

4,0

Доц. Соколова Н.Ю. Доц. Соколова Н.Ю.
10 Спеціальні технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів Магістри практ.

6,0

Доц. Коркач Г.В.

Доц. Толстих В.Ю.

Доц. Коркач Г.В.

Доц. Хвостенко К.В.

11 Новітні технології хлібобулочних, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів phD

Аспір.

5,0

Проф. Іоргачова К.Г.

Доц. Макарова О.В.

Проф. Іоргачова К.Г.

Доц. Макарова О.В.

12 Технологічні процеси як об’єкти керування phD

Аспір.

3,0

Доц. Макарова О.В. Доц. Макарова О.В.

            Інтегральна компетентність:  Здатність розв’язувати спеціалізовані задачі різного рівня складності та практичні проблеми технічного і технологічного характеру у процесі навчання або на підприємствах харчової промисловості та в контролюючих органах і установах, що передбачає застосування базових теоретичних знань, розвинутої системи логічного мислення, комплексу теорій та методів фундаментальних і прикладних наук  і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.Перелік компетентностей, які забезпечуються кожною  навчальною дисципліною

           Загальні компетентності:
1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
3. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями,  здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності.
4. Знання та розуміння предметної області, критичне осмислення основних теорій, принципів, методів і понять у  професійної діяльності.
5. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях та управляти комплексними діями або проектами.
6. Уміння виявляти, ставити і вирішувати проблеми, приймати обґрунтовані рішення та нести за них відповідальність, у тому числі у непередбачуваних умовах.
7. Здатність до пошуку та аналізу інформації з різних джерел і вирішення конкретних задач із використанням інформаційних і комунікаційних технологій.
8. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
9. Здатність виявляти ініціативність та підприємливість.
10. Здатність працювати в команді та автономно, нести  відповідальність за професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб.
11. Здатність забезпечувати та здійснювати безпечну діяльність.
12. Прагнення до збереження навколишнього середовища.
13. Здатність спілкуватися державною мовою як усно так і письмово та здатність спілкуватися іноземною мовою.

           Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:
1. Усвідомлення суті технологічних процесів, що відбуваються під час виробництва харчових продуктів на основі базових знань фундаментальних і прикладних наук.
2. Здатність організовувати та проводити технологічний процес виробництва харчових продуктів,  реалізовувати  принципи збереження їх якості та безпечності.
3. Здатність оцінювати чинники впливу на перебіг технологічних процесів та використовувати технічне, інформаційне і програмне забезпечення для управління технологічними процесами.
4. Здатність організовувати та проводити контроль якості та безпечності сировини, напівфабрикатів і харчових продуктів із застосуванням сучасних методів досліджень.
5. Здатність розроблювати нові та удосконалювати існуючі харчові технології на основі фундаментальних, професійно-профільованих знань і практичних навичок.
6. Здатність проводити технологічні, технічні та економічні розрахунки із застосуванням професійних та базових знань, у тому числі в галузі економіки і логістики.
7. Здатність розуміти принципи роботи технологічного обладнання, володіти  методами його підбору і експлуатації та складання апаратурно-технологічних схем виробництва харчових продуктів.
8. Здатність проектувати нові або модернізувати діючі виробництва (виробничі дільниці).
9. Уміння розробляти нормативну документацію з використанням чинної законодавчої бази, довідкових матеріалів та професійно-профільованих знань.
10. Здатність розробляти та впроваджувати ефективні методи організації праці відповідно до вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці, нести відповідальність за професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб, забезпечувати екологічну чистоту роботи підприємства.
11. Здатність визначати та розв’язувати широке коло прикладних задач шляхом проведення теоретичних та експериментальних досліджень в умовах науково-дослідних і виробничих лабораторій.
12. Здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію в галузі харчових технологій, уміння вести професійну дискусію.
13. Здатність підвищувати ефективність виробництва і ресурсозбереження та впроваджувати сучасні системи менеджменту.
14. Здатність аналізувати стан галузі, сучасні досягнення науки і техніки, проводити соціально-орієнтовану політику в галузі харчових виробництв.