Толстих Вікторія Юріївна, кандидат технічних наук, доцент.

19Закінчила Одеську державну академію харчових технологій в 1999 р. та здобула кваліфікацію інженера-технолога за спеціальністю «Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів».

З 1999 р. почала роботу на кафедрі Технології хліба, кондитерських виробів і громадського харчування, з вересня 2002 р. – на посаді асистента кафедри. У січні 2003 року захистила кандидатську дисертацію на тему: “Розробка технології помадних цукерок з функціональними рослинними інгредієнтами”, у березні 2003 року було присвоєно науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.01 – технологія хлібопекарських продуктів та харчоконцентратів.

У 2011 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів. Проводить всі види навчального навантаження – лекції, практичні, лабораторні заняття, керівництво науково-дослідною роботою студентів, всіма видами практик, курсовим та дипломним проектуванням студентів та магістрів.

На кафедрі викладає наступні дисципліни: «Технологія харчоконцентратного виробництва», «Товарознавство харчових продуктів», «Харчові технології: Технологія цукрового виробництва», «Спеціальні технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів», «Інноваційні технології галузі», здійснює консультування студентів з курсового та дипломного проектування за спеціальністю кондитерське та харчоконцентратне  виробництво.

Постійно приймає активну участь у профорієнтаційній роботі. Є членом державної екзаменаційної комісії Одеського технічного коледжу по захисту дипломних проектів молодших спеціалістів. На кафедрі відповідальна за розрахунок та виконання навчального навантаження викладачів кафедри,  виконує роботу тьютера та проводить виховну роботу зі студентами. На факультеті – відповідальна за роботу Інституту культури та мистецтв ОНАХТ, приймає участь в організації та підготовці студентів для участі у конкурсі студентських робіт академії “Історія моєї спеціальності”.

Приймає участь у проведенні курсів підвищення кваліфікації на підприємствах галузі (зокрема “АВК”, м. Луганськ у 2013 р.). За час роботи постійно підвищує свою кваліфікацію – у 2007 р. пройшла стажування на підприємстві ЗАТ «Одесакондитер», з 2009 по 2011 рр. підвищувала кваліфікацію у «Школі педагогічної майстерності ОНАХТ»,  у 2017 р. підвищувала кваліфікацію викладача випускової кафедри у «Школі педагогічної майстерності ОНАХТ»  курс БЖД.

Є автором близько 60 наукових та науково-методичних праць (h-індекс 2 за Scholar. Google), одержала 3 патенти та авторські свідоцтва, співавтор посібнику з грифом МОН «Проектування підприємств кондитерської промисловості». Основні результати роботи апробовані на міжнародних, національних, вузівських наукових, науково-практичних і методичних конференціях в м. Харків, м. Одеса, м. Семей (Казахстан) та ін. Науково-дослідна діяльність спрямована на наукове обґрунтування та удосконалення існуючих технологій цукристих східних солодощів для покращення їх якості та підвищення харчової цінності на основі використання нетрадиційної плодово-ягідної сировини.

Приймає активну участь у виконанні держбюджетної науково-дослідної роботи ВНЗ, здійснює керівництво кваліфікаційними роботами магістрів, підготовкою студентами наукових публікацій, доповідей на наукові конференції та керівництво студентськими науковими роботами.

Нагороджена грамотою за активну навчальну та виховну роботу серед студентської молоді на факультеті ТХіКВ, неодноразово відзначена грамотами декана.

 

Хобі: книги, кулінарія, рослини.

e-mail:  tolstihvu@gmail.com